TEPCIAN

วันที่ 13 มิถุนายน 2566 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวระหว่างการเปิดตัวหลักสูตร TEPCIAN (Top Executive Program on China Insights and Network) รุ่นที่ 3 ซึ่งเป็นความร่วมมือกันของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ หอการค้าไทย และ มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง (BLCU) ในหัวข้อ “สายใยไทย-จีนที่ตัดไม่ขาด” ว่าไทยมีความสัมพันธ์กับจีนมาช้านานแล้ว

วันที่ 13 มิถุนายน 2566 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวระหว่างการเปิดตัวหลักสูตร TEPCIAN (Top Executive Program on China Insights and Network) รุ่นที่ 3 ซึ่งเป็นความร่วมมือกันของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ หอการค้าไทย และ มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง (BLCU) ในหัวข้อ “สายใยไทย-จีนที่ตัดไม่ขาด” ว่าไทยมีความสัมพันธ์กับจีนมาช้านานแล้ว