ขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) - ประเทศไทย
申请工作许可 (Work Permit)

ฟอร์มติดต่อสอบถามบริการ(TH)

ขอใบอนุญาตทำงาน
申请工作许可 (Work Permit)

ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) เป็นหลักฐานสำคัญที่รับรองว่าชาวต่างชาติได้รับอนุญาตจากรัฐบาลไทยให้สามารถทำงานในประเทศไทยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

บริการด้านใบอนุญาตทำงาน ทุกประเภท

1.ขอใบอนุญาตทำงาน

ขอใบอนุญาตทำงานให้ชาวต่างชาติ

2.ต่อใบอนุญาตครบปี

ต่อใบอนุญาต
ครบปี

3.เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใบอนุญาตทำงาน

เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใบอนุญาตทำงาน

4.แจ้งออกจากการทำงานและคืนใบอนุญาต

แจ้งออกจากการทำงานและคืนใบอนุญาตทำงาน

ใบอนุญาตทำงานคืออะไร? และมีความสำคัญอย่างไร
工作许可证是什么?它的重要性是什么

ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) เป็นหลักฐานสำคัญที่รับรองว่าชาวต่างชาติได้รับอนุญาตจากรัฐบาลไทยให้สามารถทำงานในประเทศไทยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีความสำคัญดังนี้
工作许可证(Work Permit)是一项重要的证明文件,证明外国人已获得泰国政府的批准,可以在泰国合法工作,符合法律规定。其重要性如下

 1.  เป็นการรับรองสถานะการทำงานอย่างถูกกฎหมาย 是对合法工作状态的认可
  ชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทยโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน จะถือว่าผิดกฎหมาย อาจถูกปรับหรือส่งกลับประเทศได้ ใบอนุญาตทำงานจึงเป็นหลักฐานสำคัญที่ทำให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
  在泰国工作的外国人如果没有工作许可证,将被视为违法,可能会受到罚款或被遣返。工作许可证是确保合法工作的重要证明。
 2. กำหนดระยะเวลาและเงื่อนไขการทำงาน 确定工作时间和条件
  ใบอนุญาตทำงานจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต ตำแหน่งหน้าที่ และสถานประกอบการที่ได้รับอนุญาตให้ทำงาน เพื่อควบคุมให้อยู่ในขอบเขตที่กำหนด
  工作许可证将详细说明获得许可的时间期限、职位责任和授权工作的企业,以便控制在规定范围内进行工作。
 3. ใช้เป็นหลักฐานการทำงานในการขอวีซ่าทำงาน 作为申请工作签证的工作证明
  หนึ่งในเอกสารประกอบสำคัญในการขอวีซ่าทำงานคือใบอนุญาตทำงาน ซึ่งแสดงว่าผู้ขอวีซ่ามีนายจ้างและตำแหน่งงานในประเทศไทยที่ถูกต้อง
  申请工作签证时的重要文件之一是工作许可证,证明申请人在泰国有合法雇主和职位。
 4. ใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางกฎหมายต่างๆ 用于法律活动
  ใบอนุญาตทำงานเป็นหลักฐานสำคัญสำหรับใช้ในการเปิดบัญชีธนาคาร ทำสัญญา ซื้อประกันสังคม หรือกิจกรรมทางกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในประเทศไทย
  工作许可证是重要的证明文件,可用于开设银行账户、签订合同、购买社会保险或进行其他与在泰国工作有关的法律活动。

ดังนั้น ใบอนุญาตทำงานจึงมีความสำคัญมากต่อชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย เนื่องจากเป็นหลักฐานที่แสดงสถานะการทำงานที่ถูกต้องและสามารถป้องกันปัญหาทางกฎหมายได้
因此,工作许可证对在泰国工作的外国人非常重要,因为它是证明合法工作状态并可以防止法律问题的证明。

สำหรับชาวต่างชาติที่ได้รับการอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทย การขอใบอนุญาตทำงานเป็นขั้นตอนที่จำเป็นตามกฎหมายแรงงาน Kongthaijeen พร้อมให้บริการขอใบอนุญาตทำงานแก่ท่านอย่างครบถ้วน ง่ายและถูกต้องตามกฎระเบียบของกระทรวงแรงงาน
对于在泰国获得工作许可的外国人,申请工作许可是根据劳工法Kongthaijeen的必要步骤。我们将为您提供完整、简便且符合劳动部规定的工作许可申请服务。

ประเภทของใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย 泰国工作许可证类型

 • ใบอนุญาตทำงานชั่วคราว สำหรับการทำงานไม่เกิน 15 วันหรือครั้งคราว 临时工作许可证,适用于不超过15天或临时性工作
 • ใบอนุญาตทำงานทั่วไป สำหรับการทำงานประจำ普通工作许可证,适用于常规工作

เอกสารประกอบการขอใบอนุญาตทำงาน 申请工作许可所需文件

 • หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือน 护照,有效期至少还有6个月
 • รูปถ่ายหน้าตรงสีและพื้นหลังสีขาว  正面彩色照片,白色背景
 • หลักฐานการเงิน เช่น สมุดบัญชีธนาคาร 财务证明,如银行账户
 • หนังสือรับรองการจ้างงานจากนายจ้าง 雇主的雇佣证明书
 • เอกสารประกอบอื่นๆ ตามที่กรมการจัดหางานกำหนด 其他根据劳工部规定的文件

ทีมงานมืออาชีพจาก Kongthaijeen จะให้คำแนะนำในการเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนและถูกต้อง 专业团队来自Kongthaijeen将指导您准备完整正确的文件。

นอกจากบริการขอใบอนุญาตทำงานใหม่ เรายังรับดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตทำงานทุกประเภท เพื่อให้การทำงานในประเทศไทยของท่านถูกต้องตามกฎหมาย

除了提供新工作许可证的服务外,我们还处理所有类型的工作许可证续签,以确保您在泰国的工作合法符合法律。

ด้วยความใส่ใจในรายละเอียดและความถูกต้องในทุกขั้นตอน ท่านจึงวางใจได้ในบริการการขอใบอนุญาตทำงานจาก Kongthaijeen สะดวกและถูกต้องตามกฎหมาย 100%

我们在每个步骤都非常关注细节和准确性,因此您可以完全信赖Kongthaijeen提供的工作许可证申请服务,方便且符合法律100%。