เลือกบริการ

วีซ่า(VISA) & ใบอนุญาตทำงาน(Work Permit)

1visa

ขอใบอนุญาตวีซ่า
( VISA )

2.work

ขอใบอนุญาตทำงาน
( Work Permit )

ใบอนุญาต อย. / สถานที่ / อื่นๆ

ขอใบอนุญาต อย. (FDA)

ขอใบอนุญาต
อย. (FDA)

ขอใบอนุญาตสถานที่จัดเก็บ

ขอใบอนุญาต
สถานที่จัดเก็บ

ขอใบอนุญาตสถานที่ผลิต

ขอใบอนุญาต
สถานที่ผลิต

รับออกแบบผลิตภัณฑ์

รับออกแบบ
ฉลากผลิตภัณฑ์

รับวิจัยและพัฒนาสูตรอาหารเสริม

รับวิจัยและพัฒนา
สูตรอาหารเสริม

รับต่อใบอนุญาต ทุกประเภท

รับต่อใบอนุญาต
ทุกประเภท

บริการให้คำปรึกษาและรับทำ GMP,HGP

บริการให้คำปรึกษา
และรับทำ GMP,HGP

บริการให้คำปรึกษาการขอใบอนุญาตต่างๆ ทุกประเภท

บริการให้คำปรึกษาการขอใบอนุญาตต่างๆ ทุกประเภท

ใบอนุญาตโฆษณา

1 Food

ฆอ.
ใบอนุญาตโฆษณาอาหาร

2 Doctor

ฆพ.
ใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์

3 Medical

ฆท.
ใบอนุญาตโฆษณายาทางสื่อทั่วไป

ด้านใบอนุญาต ทุกประเภท 所有类型许可证申请服务

บริการด้านใบอนุญาตครบวงจรจาก KONGTHAIJEEN KONGTHAIJEEN提供全方位的许可证申请服务。

KONGTHAIJEEN เป็นผู้ให้บริการด้านใบอนุญาตและเอกสารสำคัญต่างๆ ที่ธุรกิจของคุณจำเป็นต้องใช้อย่างครบวงจร ด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ เรามุ่งมั่นอำนวยความสะดวกในทุกขั้นตอน เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น
KONGTHAIJEEN 是提供各种必要许可证和重要文件服务的服务商,这对于您的业务是必不可少的。凭借我们的专业知识和经验,我们致力于在每个步骤中提供便利,以确保业务顺利进行。

บริการใบอนุญาตจาก KONGTHAIJEEN ประกอบด้วย KONGTHAIJEEN的许可证服务包括

 1.  วีซ่า (VISA) และใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) 签证(VISA)和工作许可证(Work Permit)- จัดเตรียมเอกสารและให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการขอวีซ่าทำงานสำหรับชาวต่างชาติ 准备文件并提供有关外国人申请工作签证的流程建议
  – ดำเนินการขอใบอนุญาตทำงาน พร้อมติดตามสถานะอย่างใกล้ชิด 申请工作许可证,并密切跟踪申请进度
  – บริการด้านการต่ออายุวีซ่าและใบอนุญาต 提供签证和工作许可证的续签服务
 2.  ใบอนุญาตผลิตภัณฑ์ อย. 产品许可证
  – ให้คำปรึกษาและจัดเตรียมเอกสารการขอใบอนุญาต 提供咨询并准备申请许可证所需文件
  – ตรวจสอบกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน 检查生产过程是否符合标准
  – ติดตามและประสานเจ้าหน้าที่จนกว่าจะได้รับใบอนุญาต 跟踪和协调与相关官员直到获得许可证
 3.  ใบอนุญาตประกอบกิจการ/สถานประกอบการ 企业/机构经营许可证
  – ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 提供与相关法律和法规有关的建议
  – จัดเตรียมเอกสารและติดต่อหน่วยงานราชการ 准备文件并与政府机构联系
  – ตรวจสอบสถานประกอบการให้ผ่านมาตรฐานก่อนเปิดดำเนินการ 在开始运营之前检查企业/机构是否符合标准
 4.  ใบอนุญาตโฆษณา 广告许可证
  – ศึกษารายละเอียดและจัดทำเอกสารขออนุญาตโฆษณาทุกประเภท 研究并准备申请所有类型广告许可证所需文件
  – ตรวจสอบความถูกต้องตามข้อกำหนดของกฎหมายอย่างละเอียด 详细检查符合法律规定的正确性

คุณสามารถวางใจในบริการของ KONGTHAIJEEN ไม่ว่าจะเป็นใบอนุญาตประเภทใด เราจะดำเนินการอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์และกฎหมาย เพื่อให้ธุรกิจของคุณดำเนินการได้อย่างปลอดภัยและถูกกฎหมายทุกประการ

您可以放心地依赖KONGTHAIJEEN的服务,无论是哪种类型的许可证,我们都会按照准则和法律规定正确地进行处理,以确保您的业务安全合法地运营。