ขอใบอนุญาตวีซ่า (VISA) - ประเทศไทย
申请签证许可

ฟอร์มติดต่อสอบถามบริการ(TH)

ขอใบอนุญาตวีซ่า / รับทำใบอนุญาตวีซ่า
Visa Permit

One Stop Services (ไทย-จีน)
ให้บริการรับทำใบอนุญาตวีซ่า(VISA) ภายในราชอาณาจักรไทย ดำเนินการรวดเร็ว ถูกต้องตามกฎหมาย

บริการด้านใบอนุญาตวีซ่า ทุกประเภท

1.Transit-Visa

วีซ่าเปลี่ยนเครื่อง
(Transit Visa)

สำหรับคนที่ประสงค์จะเดินทางผ่านราชอาณาจักร
2.Business-Visa

วีซ่าธุรกิจ
(Business Visa)

สำหรับวัตถุประสงค์ในการทำธุรกิจหรืออนุญาติให้เข้ามาทำงาน
3.Tourist-Visa

วีซ่าท่องเที่ยว
(Tourist Visa)

สำหรับคนที่ประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยว
4.Non-Immigrant-Visa

วีซ่าติดตามครอบครัว
(Non-Immigrant Visa)

ในกรณีที่แต่งงานกับคนที่ถือสัญชาติในประเทศนั้น
5.Education

วีซ่านักเรียน
(Education Visa)

สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่จะเดินทางมาศึกษาต่อ
6.On-Arrival

วีซ่า
on arrival

เป็นวีซ่าที่ทำได้เมื่อเดินทางมาถึงสนามบินของประเทศจุดหมาย
7. Auther-Visa

วีซ่าอื่นๆ

บริการด้านใบอนุญาตวีซ่าทุกประเภท

ขอใบอนุญาตวีซ่า Visa Permit
申请签证许可

บริการขอวีซ่าครบวงจรสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการเข้ามาในราชอาณาจักรไทย เราให้บริการด้านการขอวีซ่าทั้งแบบระยะสั้นและระยะยาวทุกประเภท ดังนี้ 为外国人提供完整的签证服务,以进入泰国王国。我们提供各种类型的短期和长期签证申请服务,包括以下内容:

 1. วีซ่าท่องเที่ยว – สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย 旅游签证 – 适用于在泰国境内旅游的人士
 2. วีซ่าธุรกิจ – สำหรับการเดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจในประเทศไทย 商务签证 – 适用于前往泰国从事商务活动的人士
 3. วีซ่าทำงาน – สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการทำงานในประเทศไทย 工作签证 – 适用于在泰国工作的外国人
 4. วีซ่าสำหรับคนต่างด้าวที่พำนักในประเทศไทย – เพื่อขยายระยะเวลาพำนักอย่างถูกกฎหมาย 居留签证 – 适用于在泰国合法居留的外国人,以符合法律规定
 5. วีซ่านักเรียน/นักศึกษา – สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาของประเทศไทย 学生签证 – 适用于前往泰国学习的人士

การขอวีซ่าท่องเที่ยวในประเทศไทย 申请在泰国境内旅游签证

สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่วางแผนจะมาเยือนประเทศไทย การขอวีซ่าท่องเที่ยวเป็นขั้นตอนสำคัญที่ต้องดำเนินการก่อนการเดินทาง KONGTHAIJEEN เราเป็นผู้ให้บริการด้านการขอวีซ่าพร้อมให้คำแนะนำและดำเนินการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวให้กับท่าน
对于计划访问泰国的外国游客,申请旅游签证是在旅行前必须完成的重要步骤。KONGTHAIJEEN提供申请旅游签证的服务,我们将为您提供指导并代办旅游签证申请。

ประเภทของวีซ่าท่องเที่ยวในประเทศไทย 泰国境内旅游签证类型

 •  วีซ่าท่องเที่ยวระยะสั้น สำหรับการเข้าประเทศครั้งละไม่เกิน 60 วัน  短期旅游签证,适用于单次入境不超过60天
 • วีซ่าท่องเที่ยวระยะยาว สำหรับการเข้าประเทศเป็นเวลานานเกินกว่า 60 วัน 长期旅游签证,适用于长期停留超过60天的入境

เอกสารประกอบการขอวีซ่าท่องเที่ยวหลักๆ ได้แก่ 申请泰国境内旅游签证所需主要文件包括:

 1. หนังสือเดินทาง 护照
 2. รูปถ่าย 照片
 3. หลักฐานการเงิน เช่น บัญชีธนาคาร รายได้ 财务证明,如银行账户和收入证明
 4. หลักฐานที่พัก เช่น ใบจองโรงแรม 住宿证明,如酒店预订证明
 5. ประกันสุขภาพท่องเที่ยว 旅行健康保险
 6. เอกสารอื่นๆ ตามที่สถานทูตร้องขอ 其他根据使馆要求的文件

 

การขอวีซ่าธุรกิจในประเทศไทย 申请在泰国的商务签证

สำหรับนักธุรกิจ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่ต้องเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพื่อดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ การขอวีซ่าธุรกิจเป็นขั้นตอนสำคัญที่ต้องดำเนินการก่อนการเดินทาง เราพร้อมดำเนินการยื่นขอวีซ่าธุรกิจให้กับท่านอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบ
对于商务人士、管理人员或需要前往泰国从事商务活动的个人,申请商务签证是在出行前必须完成的重要步骤。我们将为您提供申请商务签证的服务,确保按照法规正确提交申请。

ประเภทของวีซ่าธุรกิจในประเทศไทย 泰国境内商务签证类型

 • วีซ่าธุรกิจระยะสั้น สำหรับการเข้ามาทำธุรกิจในระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน 短期商务签证,适用于在泰国进行业务活动不超过90天的情况
 • วีซ่าธุรกิจระยะยาว สำหรับการเข้ามาทำธุรกิจในระยะเวลานานกว่า 90 วัน 长期商务签证,适用于在泰国进行长期业务活动超过90天的情况
 • วีซ่าทำงานธุรกิจ สำหรับผู้ที่ต้องการเข้ามาทำงานในบริษัท/องค์กรในประเทศไทย 商务工作签证,适用于在泰国工作的人员

เอกสารประกอบการขอวีซ่าธุรกิจที่สำคัญ ได้แก่ 重要的申请商务签证所需文件包括:

 1. หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน 有效期超过6个月的护照
 2. รูปถ่ายหน้าตรงสีและพื้นหลังสีขาว 正面彩色照片,白色背景
 3. หลักฐานการเงิน เช่น บัญชีธนาคาร รายได้ 财务证明,如银行账户和收入证明
 4. หนังสือรับรองนิติบุคคล/บริษัท 法人或公司的证明文件
 5. หนังสือเชิญจากองค์กร/บริษัทในประเทศไทย 泰国境内组织或公司的邀请函
 6. เอกสารประกอบอื่นๆ ตามที่สถานทูตกำหนด 根据使馆要求的其他文件

การขอวีซ่าทำงานในประเทศไทย 申请在泰国工作的签证

สำหรับชาวต่างชาติที่ได้รับการว่าจ้างให้ทำงานกับบริษัทหรือองค์กรในประเทศไทย การขอวีซ่าทำงานนับเป็นขั้นตอนสำคัญที่จำเป็นต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย KONGTHAIJEEN พร้อมให้คำปรึกษาและบริการขอวีซ่าทำงานอย่างครบวงจร
对于在泰国被聘用工作的外国人,申请工作签证是必须按照法律正确进行的重要步骤。KONGTHAIJEEN提供全面的咨询和申请工作签证服务。

ประเภทของวีซ่าทำงานในประเทศไทย 泰国工作签证类型包括:

 1. วีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa) ชนิด “B” สำหรับการทำงานชั่วคราว 临时居留签证(非移民签证)B类,适用于临时工作
 2. วีซ่าทำงาน (Non-Immigrant Visa) ชนิด “B-A” สำหรับการทำงานระยะยาว 工作签证(非移民签证)B-A类,适用于长期工作

เอกสารประกอบการขอวีซ่าทำงานที่สำคัญ ได้แก่ 重要的申请工作签证所需文件包括:

 1. หนังสือเดินทางที่มีอายุคงเหลืออย่างน้อย 6 เดือน 有效期至少还有6个月的护照
 2. รูปถ่าย 照片
 3. หลักฐานการเงิน 财务证明
 4. ใบรับรองการจ้างงาน 雇佣证明书
 5. หนังสือรับรองนิติบุคคล/บริษัทผู้ว่าจ้าง 雇主法人或公司的证明文件
 6. หลักฐานการตรวจสุขภาพ 健康检查证明
 7. เอกสารอื่นๆ ตามที่สถานทูตร้องขอเพิ่มเติม 根据使馆要求的其他文件

การขอวีซ่าสำหรับคนต่างด้าวที่พำนักในประเทศไทย 申请在泰国居住的外国人签证

สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการพำนักในประเทศไทยเป็นระยะเวลานาน การขอวีซ่าที่เหมาะสมเป็นสิ่งจำเป็น เราพร้อมให้คำปรึกษาและดำเนินการขอวีซ่าชนิดต่างๆ ตามวัตถุประสงค์การพำนักของท่าน
对于打算在泰国长期居住的外国人来说,申请适当的签证是必不可少的。我们随时为您提供咨询并协助办理各种类型的签证,以满足您的居留目的。

ประเภทวีซ่าสำหรับการพำนักในประเทศไทย 泰国长期居留签证类型包括:

 1. วีซ่าประเภท Non-O สำหรับผู้พำนักระยะยาวที่ไม่ทำงาน เช่น คู่สมรส ผู้เกษียณ ฯลฯ Non-O签证:适用于不工作的长期居留者,如配偶、退休人士等。
 2. วีซ่าประเภท O-A สำหรับผู้มีถิ่นพำนักถาวรในประเทศไทย O-A签证:适用于在泰国有永久住所的人士。
 3. วีซ่าประเภท O (ผ่านโครงการการลงทุน อสังหาริมทรัพย์ หรือกองทุนรวม) O签证:通过投资、房地产或共同基金等项目获得。
 4. วีซ่าผ่านโครงการพิเศษ เช่น โควิดพำนักระยะยาว, พิเศษดีเด่น ฯลฯ 特殊项目签证:如COVID-19长期居留签证,优秀特殊签证等。

เอกสารสำคัญในการขอวีซ่าพำนักระยะยาว เช่น 申请长期居留签证所需重要文件包括:

 1. หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลืออย่างน้อย 1 ปี 有效期至少为1年的护照
 2. รูปถ่ายหน้าตรงสีและพื้นหลังสีขาว 直面彩色照片和白色背景
 3. หลักฐานการเงิน สำเนาบัญชีธนาคาร หลักฐานการมีรายได้ 财务证明,银行账户复印件,收入证明
 4. หลักฐานที่พักอาศัยในประเทศไทย 在泰国的住宿证明
 5. หลักฐานประกันสุขภาพ 健康保险证明
 6. เอกสารเพิ่มเติมตามประเภทของวีซ่า 其他符合签证类型的文件

การขอวีซ่านักเรียน/นักศึกษาในประเทศไทย 在泰国申请学生签证/学者签证

สำหรับผู้ที่ต้องการเข้ามาศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างๆ ในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรืออุดมศึกษา การขอวีซ่านักเรียน/นักศึกษาเป็นขั้นตอนจำเป็นที่ต้องดำเนินการให้ถูกต้อง เราพร้อมให้คำปรึกษาและบริการขอวีซ่าประเภทนี้อย่างครบวงจร
对于希望在泰国的各类教育机构学习的人士,无论是中学、职业教育还是高等教育,申请学生签证/学者签证都是必要的步骤。我们愿意提供咨询和申请此类签证的全方位服务。

ประเภทของวีซ่านักเรียน/นักศึกษา 学生签证类型

 • วีซ่านักเรียน (ED Visa) สำหรับศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรืออาชีวศึกษา 学生签证 (ED Visa) 适用于中学或职业教育水平的学习
 • วีซ่านักศึกษา (ED Visa) สำหรับศึกษาระดับอุดมศึกษา 学者签证 (ED Visa) 适用于高等教育水平的学习

เอกสารประกอบการขอวีซ่าที่สำคัญ ได้แก่  重要的签证申请文件包括:

 1. หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือน 有效期至少为6个月的护照
 2. รูปถ่ายหน้าตรงสีและพื้นหลังสีขาว 彩色正面照片和白色背景
 3. หลักฐานการเงิน เช่น สำเนาบัญชีธนาคาร หนังสือรับรองทุนการศึกษา 财务证明,如银行账户复印件,教育资金证明书
 4. หลักฐานการศึกษา เช่น ใบระเบียนผลการศึกษา วุฒิการศึกษา เป็นต้น 教育证明,如学习成绩单,学历证书等
 5. หนังสือตอบรับจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย 泰国教育机构的接受函
 6. เอกสารอื่นๆ ตามที่สถานทูตกำหนดเพิ่มเติม 根据使馆要求的其他文件

ทีมที่ปรึกษาของเราประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและระเบียบของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและกระทรวงแรงงาน

รับประกันการให้บริการที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตามกฎหมายและกำหนดเวลา
เรามุ่งเน้นในการอำนวยความสะดวก โดยท่านจะได้รับคำแนะนำครบถ้วนเกี่ยวกับเอกสารที่ต้องใช้ สามารถปรึกษาได้ตลอดเวลา โดยทางบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นขอวีซ่าทั้งหมดแทนท่าน

ท่านสามารถมั่นใจได้ในคุณภาพและประสิทธิภาพของบริการขอวีซ่าในราชอาณาจักรไทยจาก KONGTHAIJEEN

我们的顾问团队由法律和移民法规专家以及劳工部门和移民局的规章制度专家组成。我们保证提供符合法律和时间要求的全面透明的服务。我们致力于提供便利,您将获得关于所需文件的详尽建议,并可随时咨询。我们公司将代表您完成所有签证申请工作。您可以放心,KONGTHAIJEEN 将为您提供高质量和高效率的泰国签证服务。