TEPCIAN รุ่นที่ 3 สานสัมพันธ์ไทย-จีน ต่อยอดทางธุรกิจระหว่างกัน

วันที่ 13 มิถุนายน 2566 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวระหว่างการเปิดตัวหลักสูตร TEPCIAN (Top Executive Program on China Insights and Network) รุ่นที่ 3 ซึ่งเป็นความร่วมมือกันของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ หอการค้าไทย และ มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง (BLCU) ในหัวข้อ “สายใยไทย-จีนที่ตัดไม่ขาด” ว่าไทยมีความสัมพันธ์กับจีนมาช้านานแล้ว

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ หอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง (BLCU) เปิดตัวหลักสูตร TEPCIAN รุ่นที่ 3 สารสัมพันธ์ไทย-จีน ต่อยอดทางธุรกิจระหว่างกัน

วันที่ 13 มิถุนายน 2566 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวระหว่างการเปิดตัวหลักสูตร TEPCIAN (Top Executive Program on China Insights and Network) รุ่นที่ 3 ซึ่งเป็นความร่วมมือกันของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ หอการค้าไทย และ มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง (BLCU) ในหัวข้อ “สายใยไทย-จีนที่ตัดไม่ขาด” ว่าไทยมีความสัมพันธ์กับจีนมาช้านานแล้ว

โดยจีนมีความพิเศษและมีความแตกต่างจากความสัมพันธ์กับประเทศอื่นๆ มีรากฐาน สำคัญ 4 ประการดังนี้ ความสัมพันธ์ทางการทูต ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม และความสัมพันธ์ทางเครือญาติ ทางการทูตมีความผูกพันและติดต่อ กันมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา และในปี พ.ศ.2518

โดยมี ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช เป็นนายกรัฐมนตรี ทั้งสองประเทศสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันจนมาถึงปัจจุบัน ทางธุรกิจ มีการค้าขายมาตั้งแต่สมัยและทางเครือญาติ ความสัมพันธ์นี้นับตั้งแต่ราชวงศ์ ขุนนาง นามสกุลแซ่ต่างๆ และคนไทย เชื่อสายจีนที่ทำประโยชน์มากมายในระบบราชการไทย นับได้ว่าคนจีนกับคนไทยมีความสัมพันธ์และผูกพันกันมายาวนาน จึงอาจกล่าวได้ว่าความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดดุจพี่น้อง ระหว่างไทยกับจีนได้มีมาอย่างยาวนาน เหมือนคำกล่าวที่ว่า “ไทยจีนใช่อื่นไกล พี่น้องกัน”

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่าหอการค้าไทย มีมุมมองว่า เศรษฐกิจจีนมีความสำคัญต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างมาก และประเทศจีนก็ยังเป็นคู่ค้า อันดับ 1 ของไทย เศรษฐกิจภายในจีน ยังมีความแข็งแกร่งอยู่มาก ดังนั้น การสร้างความสัมพันธ์ทางการค้ากับจีนจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยเติบโตได้อีกมากในอนาคต 

นายธนาวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมาหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า การเรียนการสอนของหลักสูตร TEPCIAN จะเน้นกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้และวิสัยทัศน์เรียนรู้จากประสบการณ์การจริงจากผู้บริหารและผู้ประกอบการที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว่างขวางในไทยและจีน ทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน สามารถเสริมสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ ด้านการค้า และการพาณิชย์ระหว่างผู้บริหารระดับสูง ในภาคส่วนต่างๆ ทั้งไทยและจีน 

โดยเริ่มเรียนรู้จากประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจีน เรื่อยมาจนถึงนโยบายการสร้างชาติจีนใหม่ โครงสร้างการบริหารประเทศ ตลอดจนการเติบโตทางธุรกิจและเทคโนโลยี นอกจากนั้น ยังเป็นหลักสูตรที่เน้นพัฒนาผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาจีนได้ในชีวิตประจำวัน เข้าใจวัฒนธรรมจีน ตลอดจนสร้างความประทับใจในการร่วมมือทางธุรกิจกับจีนได้ โดยรุ่นนี้ผู้เข้าร่วมอบรมมีทั้งชาวไทย ชาวจีน ซึ่งเป็นผู้บริหารชั้นนำจากภาครัฐและเอกชน เช่น ดร.กีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ดร.อธิป พีชานนท์ เป็นต้น

นางสาวฐิตินันท์  วัธนเวคิน ผู้อำนวยการร่วมหลักสูตร TEPCIAN และผู้แทนจาก BLCU กล่าวว่า ด้วยความร่วมมือของทั้ง 3 องค์กร เชื่อว่าหลักสูตร TEPCIAN เป็นหลักสูตรหนึ่งเดียวที่รวมองค์ความรู้ และการเชื่อเครือข่ายธูรกิจไว้ในที่เดียวกัน ที่สามารถสร้างโอกาสต่อยอดทางธุรกิจระหว่างไทย และจีนให้เกิดขึ้นได้จริง ซึ่งทาง BLCU มีความเชี่ยวชาญในการสอนภาษาจีนเพื่อธุรกิจสำหรับชาวต่างชาติมาอย่างยาวนาน จึงมั่นใจได้ว่า ผู้เรียนจะได้รับประโยชน์ จากการเรียนภาษาจีนอย่างแน่นอน

ที่มา:
https://www.prachachat.net/economy/news-1320445