ไทย-จีน มุ่งเน้นยกระดับขยายการส่งออกสินค้าเกษตรคุณภาพสู่ตลาดจีน

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงค์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับมอบหมายจาก นาบประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หารือ ร่วมกับนาย Ma Zhengjun ประธานสมาคมตลาดค้าส่งสินค้าเกษตรแห่งประเทศจีน พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วม เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

ไทย-จีน มุ่งเน้นยกระดับขยายการส่งออกสินค้าเกษตรคุณภาพสู่ตลาดจีน พร้อมชวนไทยร่วมประชุมนำเข้าส่งออกรังนกจีน ก.ค 2567

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงค์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับมอบหมายจาก นาบประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หารือ ร่วมกับนาย Ma Zhengjun ประธานสมาคมตลาดค้าส่งสินค้าเกษตรแห่งประเทศจีน พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วม เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

ในการหารือวันนี้ ฝ่ายไทยได้นำเสนอถึงสถานการณ์การเกษตรของประเทศไทย การส่งออกสินค้าเกษตร กรณีสินค้าประเภทผลไม้ และระเบียบที่เกี่ยวข้องในภาพรวม โดยอยู๋ภายใต้การดำเนินงานของกระทรวงเกษตรแลพสหกรณ์พาณิชย์ สำนักงานศุลกากรแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งถือว่าเป็นการรับรองสินค้าที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย และได้รับมาตรฐานของสินค้าเกษตรไทยอีกด้วย

โดยฝ่ายจีนได้เชิญชวนฝ่ายไทยพิจารณาเข้าร่วมประชุมการนำเข้าส่งออกรังนกจีนที่มีกำหนดการจัดในช่วงเดือนกรกฎาคม 2567 โดยฝ่ายจีนจะนำส่งหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการให้แก่ฝ่ายไทยในโอกาสแรก และได้ระบุว่าในงานประชุมดังกล่าวจะมีผู้แทนของ (General Administration of the People’s Republic China : GACC) เข้าร่วมด้วย

“การนำเข้าส่งออกรังนกจีนจะเป็นโอกาสดี สำหรับไทยในการหารือ และสอบถามถึงประเด็นที่ฝ่ายไทยให้ความสนใจ รวมถึงฝ่ายไทยได้นำเสนอขอให้ฝ่ายจีนพิจารณาประสานงานกับ GACC เพื่อเร่งรัดกระบวนการพิจารณาลงนามในพิธีสารที่คงค้างและ ข้อเสนอการเปิดตลาดสินค้าเกษตรของไทย ซึ่งจีนยินดีในการสนับสนุนและเห็นชอบต่อข้อเสนอของฝายไทย โคยจะประสานกับ GACC และสมาคมการกักกันและตรวจสอบสินค้าเกษตรจีนในการผลักดันตามข้อเสนอดังกล่าว อันจะส่งผลประโยชน์ต่อทั้งประชาชน ธุรกิจ และภาครัฐของไทยและจีนอย่างเป็นธรรม”

ทั้งนี้ สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นตลาดส่งออกสินค้าเกษตรที่ใหญ่ที่สุดของไทย คิดเป็นร้อยละ 42 มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรทั้งหมดสำหรับสินค้าเกษตรของไทยที่ส่งออกสู่ตลาดจีนสุงสุด 5 อันดับ คำนวนจจากมูลค่าได้แก่ 1) ผลไม้  2) ยางพารา  3) มันสำปะหลัง   4)ไก่ และ  5) สินค้าประมง

ที่มา:
https://www.prachachat.net/economy/news-1565368