Templat-News-KTJ-Recovered12

หลังจากเมื่อปี 2562 ก่อนเกิดวิกฤติโรคระบาด สปริงแอร์ไลน์ให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศกว่า 16,000 เที่ยวบิน มากเป็นอันดับ 4 ของสายการบินสัญชาติจีนที่มีกว่า 40 ราย โดยให้บริการเที่ยวบินสู่ภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กว่า 800 เที่ยวบิน และยังติด “ Top 2 ” ของสายการบินที่ให้บริการเที่ยวบินตรงจากจีนสู่ “ประเทศไทย” สูงสุด!

หลังจากเมื่อปี 2562 ก่อนเกิดวิกฤติโรคระบาด สปริงแอร์ไลน์ให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศกว่า 16,000 เที่ยวบิน มากเป็นอันดับ 4 ของสายการบินสัญชาติจีนที่มีกว่า 40 ราย โดยให้บริการเที่ยวบินสู่ภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กว่า 800 เที่ยวบิน และยังติด “ Top 2 ” ของสายการบินที่ให้บริการเที่ยวบินตรงจากจีนสู่ “ประเทศไทย” สูงสุด!