ข่าวดี..ไทย-จีน ลงนามพิธีสาร2 ฉบับเปิดทางต้นสนใบพาย – เนื้อสัตว์ปีกไปจีนกว่า 1.7หมื่นล้านบาท

ข่าวดี..ไทย-จีน ลงนามพิธีสาร2 ฉบับเปิดทางต้นสนใบพาย - เนื้อสัตว์ปีกไปจีนกว่า 1.7หมื่นล้านบาท

นายกเศรษฐา-หวังอี้ ไทย-จีน ประสานความสัมพันธ์ทางทูต ลงนามพิธีสาร2 ฉบับเปิดทางต้นสนใบพาย-เนื้อสัตว์ปีกไปจีนกว่า1.7หมื่นล้านบาท

วันที่ 29 มกราคม 2567 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามพิธีสารระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย และสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 2ฉบับได้แก่

 1) พิธีสารว่าด้วยข้อกำหนดด้านมาตรการสุขอนามัยพืช สำหรับการส่งออกต้นสนใบพาย จากราชอาณาจักรไทยไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยและศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

2) ความตกลงเพื่อแก้ไขพิธีสารว่าด้วยหลักเกณฑ์การตรวจสอบ การกักกัน และ สุขอนามัยทางสัตวแพทย์ เพื่อการส่งออกเนื้อสัตว์ปีกแช่แข็งและชิ้นส่วนสัตว์ปีกไทยไปจีน

 สำหรับการลงนามพิธีสารทั้งสองฉบับนี้ เป็นผลสำเร็จจากการทำงานอย่างใกล้ชิด ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย และสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยทั้งสองฝ่ายต่างมุ่งมั่นที่จะขยายการค้าสินค้าเกษตร ระหว่างกันให้มากขึ้น

ที่มา:
https://www.prachachat.net/economy/news-1490140