วัดไชยวัฒนาราม จ.อยุธยา โบราณสถานของชาติ ที่คงความสวยงามยิ่งใหญ่ตระการตาเสมือนในอดีต

วัดไชยวัฒนาราม จ.พระนครศรีอยุธยา

วัดไชยวัฒนาราม จ.อยุธยา

       วัดไชยวัฒนาราม อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก นอกเกาะเมือง ตําบลบ้านป้อม ถือเป็นโบราณสถานที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่ง สร้างในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง พ.ศ. 2173 วัดนี้เป็นสถานที่ฝังพระศพของเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร (เจ้าฟ้ากุ้ง) กวีเอกสมัยอยุธยาตอนปลาย และเจ้าฟ้าสังวาล ซึ่งต้องพระราชอาญาโบยจนสิ้นพระชนม์ ในรัชสมัยของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ วัดไชยวัฒนารามเป็นวัดหนึ่ง ที่มีสถาปัตยกรรมการก่อสร้างไม่เหมือนวัดอื่นๆ ใน อยุธยา และเนื่องจากกรมศิลปากรได้ดำเนินการบูรณะตลอดมาจนปัจจุบันนักท่องเที่ยวยังคงมองเห็นเค้าแห่งความสวยงามยิ่งใหญ่ตระการตา ซึ่งเป็นสถานที่ ที่ไม่ควรพลาด

วัดไชยวัฒนาราม

       ปรางค์ประธานของวัดนี้อยู่บนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส และที่มุมฐานมีปรางค์ประจําทิศอยู่ทั้งสี่มุม โดยในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง โปรดให้สร้างปรางค์ขนาดใหญ่เป็นประธานของวัด เป็นการรื้อฟื้นศิลปะสมัยอยุธยาตอนต้นที่นิยมสร้างปรางค์เป็นประธานของวัด เช่น ปรางค์ที่วัดมหาธาตุและวัดราชบูรณะ

วัดไชยวัฒนาราม

       วัดไชยวัฒนารามได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ เมื่อ พ.ศ. 2478 และกรมศิลปากรได้ดําเนินการบูรณะตลอดมา จึงยังคงความสวยงามยิ่งใหญ่ตระการตาเสมือนในอดีต จําหน่ายบัตรเข้าชม เวลา 08.00-17.00 น. (เปิดให้ชมได้ถึงเวลา 18.00น.)

แผนที่เดินทางไปวัดไชยวัฒนาราม จ.อยุธยา
Google Maps:
https://goo.gl/maps/X7euEdEFCaDf11B9A

ที่มา :
https://thai.tourismthailand.org/Attraction/วัดไชยวัฒนาราม
https://ww2.ayutthaya.go.th/travel/detail/3