ประเพณีแห่นางแมว ประเพณีพื้นบ้านช่วงหน้าแล้งรวมใจขอฝน

แห่นางแมว

ประเพณีแห่นางแมว

       เนื่องจากสังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรม การทำเลือกสวนนาไร่จำเป็นต้องอาศัยน้ำจำนวนมาก ดังนั้นหากวันหนึ่งฝนที่เคยตกต้องตามฤดูกาลไม่ตกเช่นเคยย่อมสร้างความเดือนร้อนให้กับชาวนาชาวไร่ทั่วไป เพราะฉะนั้นเพื่อให้ฝนตกลงมาจะได้มีน้ำเพียงพอในการทำการเกษตรกรรมจึงต้องทำพิธี “แห่นางแมว” ขึ้น

ทำไมต้องเป็นแมว ที่นำมาทำพิธีเรียกฝน เพราะว่าคนไทยเชื่อว่าแมวเป็นสัตว์ที่มีอำนาจลึกลับ ศักดิ์สิทธิ์ เมื่อนำมาทำพิธีแล้วจะช่วยเรียกฝนให้ตกลงมาได้ หรือถ้าเป็นความเชื่อของชาวอีสานจะมีความเชื่อว่าเมื่อฝนไม่ตกให้ใช้สัตว์ที่มีสีเดียวกับเมฆเรียกฝน จะทำให้ฝนตกลงมาได้เช่นกันและสัตว์ประเภทเดียวที่มีสีเมฆคือแมวสีสวาท

ประเพณีแห่นางแมว
ประเพณีแห่นางแมว

อีกหนึ่งในความเชื่อกับการใช้แมวที่เป็นสัตว์เลี้ยงในการนำมาเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของประเพณีการแห่นางแมวก็ด้วยเหตุผลที่ว่าแมวนั้นไม่ชอบน้ำและแมวไม่ชอบฝนที่ตกลงมา นั่นจึงเป็นที่มาของเหตุผล และเมื่อไหร่ก็ตามที่แมวส่งเสียงร้องก็จะยิ่งมีโอกาสทำให้ฝนตกลงมามากขึ้น และนี้คือหนึ่งในประเพณีสำคัญอีกอย่างหนึ่งของประเทศไทย จากความเชื่อและความศรัทธาของชาวบ้านที่มีมาแต่โบราณ

ที่มา :
https://petsayhai.com/รวมความรู้เกี่ยวกับสัต/ประเพณีแห่นางแมว/
https://kiw230841.wordpress.com/ประเพณีไทยภาคอีสาน/ประเพณีแห่นางแมว-ประวัต/