คุณอโนชา

KongThaiJeen ดอทคอม ของกระบวนการทำงานเป็นระบบ มีการประสานงานที่ดีระหว่างทีมนักวิจัย ส่งผลให้โครงการสำเร็จลุล่วงด้วยดี