ร่วมมือเชิงนโยบาย

ไทย-จีน ตั้งเป้าการยกระดับความร่วมมือเชิงนโยบายและผลักดัน ไปสู่กิจกรรมความร่วมมือ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปสู่ผลประโยชน์ในระดับอาเซียน โดยในการพบปะหารือระหว่างศาสตราจารย์พิเศษเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และวัฒนธรรม (อว.) ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริฤกษ์ ทรงษศิวิไล ปลัดกระทรวง อว. และคณะ กับ  H.E. Mr. Wang Zhigang รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะ

ไทย-จีน ตั้งเป้าการยกระดับความร่วมมือเชิงนโยบายและผลักดัน ไปสู่กิจกรรมความร่วมมือ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปสู่ผลประโยชน์ในระดับอาเซียน โดยในการพบปะหารือระหว่างศาสตราจารย์พิเศษเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และวัฒนธรรม (อว.) ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริฤกษ์ ทรงษศิวิไล ปลัดกระทรวง อว. และคณะ กับ  H.E. Mr. Wang Zhigang รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะ