บริการรับจดทะเบียนและขอใบอนุญาต มอก.
服务注册和申请 TIS 许可证。

ฟอร์มติดต่อสอบถามบริการ(TH)

บริการจดทะเบียนและขอใบอนุญาต มอก.

รับจด มอก.

มอก. หรือ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ผลิตและผู้บริโภคควรให้ความสนใจ เนื่องจากเป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ มอก. มีหน้าที่ควบคุมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้เป็นไปตามข้อกำหนด เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

บริการจดทะเบียนและขอใบอนุญาต มอก. 服务注册和申请 TIS 许可证。

มอก. คืออะไร? TIS 是什么?

มอก. หรือ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ผลิตและผู้บริโภคควรให้ความสนใจ เนื่องจากเป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ มอก. มีหน้าที่ควบคุมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้เป็นไปตามข้อกำหนด เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ TIS 或者工业产品标准是制造商和消费者都应关注的重要事项,因为它是产品质量和安全性的认证标志。TIS 负责确保工业产品标准符合要求,以保护消费者并促进国际贸易。

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง มอก. หมายความว่าผ่านการตรวจสอบและเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ทั้งในด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และการใช้งาน ดังนั้นผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ว่าสินค้า มอก. มีคุณภาพดี ปลอดภัยต่อการใช้งาน และได้มาตรฐานระดับสากล 获得TIS认证的产品意味着已经经过检查,并符合规定的标准,包括质量、安全和使用方面。因此,消费者可以放心,TIS认证的产品具有良好的质量、安全性和国际标准。

นอกจากนี้ มอก. ยังมีบทบาทในการส่งเสริมอุตสาหกรรมของประเทศ โดยการกำหนดมาตรฐานจะช่วยยกระดับคุณภาพสินค้าให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตอย่างยั่งยืน
此外,TIS 还在促进国家工业方面发挥着作用,通过制定标准来提高产品质量,使其能够在全球市场上竞争。这对于国家经济的可持续增长产生了积极影响。

ดังนั้น มอก. จึงเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ผู้ผลิตและผู้บริโภคไม่ควรมองข้าม เพราะส่งผลต่อคุณภาพสินค้า ความปลอดภัย การค้าระหว่างประเทศ และการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
因此,TIS 是制造商和消费者不应忽视的重要组成部分,因为它影响着产品质量、安全性、国际贸易以及国家经济的增长。

เครื่องหมาย มอก.มีแบบใดบ้าง? TIS 有哪些类型?

เครื่องหมาย มอก. ได้แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ดังนี้ TIS 标志主要分为两种类型,如下所示:

 1.  เครื่องหมาย มอก. แบบมาตรฐานทั่วไปTIS 一般标志
  เครื่องหมาย มอก. ประเภทนี้ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตสมัครใจเข้าร่วมกระบวนการรับรองมาตรฐาน โดยผลิตภัณฑ์จะต้องผ่านการตรวจสอบและทดสอบตามข้อกำหนดของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เมื่อผ่านการรับรอง ผู้ผลิตจึงสามารถติดเครื่องหมาย มอก. บนผลิตภัณฑ์ของตนได้ การมีเครื่องหมาย มอก. จะช่วยสร้างความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค 这种类型的 TIS 标志用于制造商自愿参与标准认证过程的产品。产品必须经过根据工业产品标准的规定进行的检查和测试。一旦获得认证,制造商就可以在其产品上贴上 TIS 标志。拥有 TIS 标志将有助于消费者对产品的质量和安全性产生信心。
 2.  เครื่องหมาย มอก. แบบมาตรฐานบังคับ 强制性 TIS 标志
  สำหรับผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบังคับ ผู้ผลิตจำเป็นต้องทำการขอใบรับรองมาตรฐานและติดเครื่องหมาย มอก. บนผลิตภัณฑ์ก่อนนำออกจำหน่ายในท้องตลาด เครื่องหมาย มอก. ประเภทนี้จึงเป็นหลักประกันว่าผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยและได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด 这种类型的 TIS 标志适用于受法律强制约束的产品标准。制造商必须申请符合标准的认证,并在产品上贴上 TIS 标志后才能在市场上销售。这种类型的 TIS 标志是保证产品安全和质量符合法律规定的重要保证。

ทำไมต้องจด มอก.? 为什么要申请 TIS 认证?

การจดทะเบียนหรือขอใบอนุญาตเครื่องหมาย มอก. มีประโยชน์สำคัญดังนี้ 注册或申请 TIS 标志有以下重要好处:

 1.  สร้างความน่าเชื่อถือให้กับผลิตภัณฑ์增加产品的信誉度
  เครื่องหมาย มอก. เป็นสัญลักษณ์แสดงว่าผลิตภัณฑ์นั้นผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพดี ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีความน่าเชื่อถือและสามารถแข่งขันในตลาดได้ TIS 标志是产品已通过质量和安全标准认证的象征,使消费者放心购买高质量产品,提高产品的可信度和市场竞争力。
 2.  คุ้มครองผู้บริโภค 保护消费者
  เครื่องหมาย มอก. ทำหน้าที่รับรองว่าผลิตภัณฑ์นั้นปลอดภัยต่อการใช้งาน ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค จึงเป็นการคุ้มครองสิทธิและความปลอดภัยของผู้บริโภคโดยตรง TIS 标志证明产品在使用过程中安全可靠,不会对消费者造成危险,直接保护消费者的权益和安全。
 3.  ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 促进国际贸易
  เครื่องหมาย มอก. เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายนี้จึงสามารถส่งออกไปจำหน่ายในต่างประเทศได้ง่ายขึ้น เป็นการเปิดโอกาสทางการค้าและขยายตลาดสู่ระดับนานาชาติ TIS 标志是国际上公认的标志,因此拥有此标志的产品更容易出口销售到国际市场,为扩大国际贸易和市场提供了机会。
 4.  ยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมของประเทศ 提升国家工业标准
  การจดทะเบียนเครื่องหมาย มอก. จะส่งเสริมให้ผู้ผลิตปรับปรุงคุณภาพสินค้าให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด ซึ่งจะช่วยยกระดับมาตรฐานการผลิตของอุตสาหกรรมภายในประเทศให้มีคุณภาพสูงขึ้น 注册TIS标志将促使制造商提高产品质量以符合指定标准,从而提升国内工业生产水平。
 5.  สร้างโอกาสทางธุรกิจ 创造商机
  ผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมาย มอก. ย่อมได้รับความเชื่อถือและเป็นที่ต้องการของตลาด ผู้ประกอบการสามารถใช้จุดขายนี้ในการสร้างโอกาสทางธุรกิจและเพิ่มยอดขายได้ 拥有TIS标志的产品往往受到市场信任和青睐。企业可以利用这一点创造商机并增加销售额。

ดังนั้น การจดทะเบียนหรือขอใบอนุญาตเครื่องหมาย มอก. จึงมีประโยชน์ทั้งในด้านการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ การคุ้มครองผู้บริโภค การส่งเสริมการค้า และการสร้างโอกาสทางธุรกิจ เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ 因此,注册或申请TIS标志对于提升产品质量、保护消费者、促进贸易以及创造商机都有益处,是发展国家工业和经济的重要机制。

มอก.มีประโยชน์ต่อผู้บริโภคอย่างไร? TIS 对消费者有什么好处?

เครื่องหมาย มอก. มีประโยชน์ต่อประชาชนหรือผู้บริโภคอย่างมาก ดังนี้ TIS 对公众或消费者有很多好处,包括:

 1.  เป็นหลักประกันคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า เครื่องหมาย มอก. รับรองว่าผลิตภัณฑ์นั้นผ่านการตรวจสอบและผลิตตามมาตรฐานที่กำหนด ช่วยให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพดีและปลอดภัยต่อการใช้งาน
  作为产品质量和安全的保证,TIS 标志证明产品已经通过检查,并按照规定的标准生产,让消费者放心购买高质量且安全的产品。
 2.  คุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค เครื่องหมาย มอก. เป็นการรับประกันว่าผู้บริโภคจะไม่ถูกหลอกลวงหรือเอารัดเอาเปรียบในเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า หากสินค้าไม่ได้มาตรฐาน ผู้บริโภคสามารถเรียกร้องสิทธิตามกฎหมายได้
  保护消费者权益,TIS 标志是对消费者的保证,确保他们不会在产品质量和安全方面受到欺骗或损害。如果产品不符合标准,消费者可以依法主张权益。
 3.  ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เครื่องหมาย มอก. กำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของสินค้า ทำให้ผู้ผลิตต้องปรับปรุงคุณภาพสินค้าให้ได้ตามเกณฑ์ สร้างบรรยากาศการแข่งขันที่เป็นธรรมในตลาด ไม่มีการแข่งขันด้วยการลดคุณภาพหรือโกงผู้บริโภค
  促进公平竞争,TIS 标志设定了产品的最低标准,迫使制造商提高产品质量以符合标准,创造了一个公平竞争的环境,避免了通过降低质量或欺骗消费者来竞争的现象。
 4.  เพิ่มทางเลือกในการบริโภค เครื่องหมาย มอก. ทำให้ผู้บริโภคสามารถเปรียบเทียบและเลือกซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้น เนื่องจากสินค้าที่มีเครื่องหมายนี้แสดงถึงคุณภาพและมาตรฐานที่พร้อมให้เลือก
  增加消费选择,TIS 标志使消费者能够更容易地比较和选择购买产品,因为拥有此标志的产品表示具有高质量和可选择的标准。
 5.  ส่งเสริมสุขอนามัยและความปลอดภัย โดยเฉพาะสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอาหาร ยารักษาโรค หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ เครื่องหมาย มอก. จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าสิ่งเหล่านั้นได้รับการควบคุมคุณภาพและผ่านการตรวจสอบด้านความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
  促进健康和安全,特别是与食品、药品或各种设备相关的产品。TIS 标志将确保这些产品经过严格的质量控制和安全检查,让人们放心使用。

ดังนั้น เครื่องหมาย มอก. จึงเป็นประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนหรือผู้บริโภค ด้วยการรับรองคุณภาพ คุ้มครองสิทธิ สร้างสภาพการแข่งขันที่เป็นธรรม เพิ่มทางเลือก และส่งเสริมสุขอนามัยและความปลอดภัย
因此,TIS 标志直接对公众或消费者有益,通过认证质量、保护权益、促进公平竞争、增加选择,并促进健康和安全。

หลักเกณฑ์พิจารณาการตรวจสอบเพื่อการอนุญาตจด มอก. 考虑审核以获得 TIS 注册的标准。

มอก. หรือสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำคัญในการตรวจสอบและพิจารณาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมาย มอก. กับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ดังนี้ TIS 或者工业产品标准局在审核和批准使用TIS标志的产品时,有一些重要的标准和条件,包括:

 1.  การขึ้นทะเบียนโรงงาน โรงงานผลิตจะต้องได้รับการขึ้นทะเบียนและจดทะเบียนกับกระทรวงอุตสาหกรรมอย่างถูกต้อง 工厂注册:工厂必须经过正确的注册和部门注册。
 2.  โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ โรงงานจะต้องมีระบบบริหารงานคุณภาพที่ดี มีการกำหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพอย่างชัดเจน 质量基础结构:工厂必须有良好的质量管理体系,明确制定质量政策和目标
 3.  การตรวจรับวัตถุดิบ ต้องมีขั้นตอนการตรวจสอบและทดสอบวัตถุดิบก่อนรับเข้าสู่กระบวนการผลิต 原材料检验:必须在进入生产过程之前对原材料进行检查和测试。
 4.  การจัดเก็บวัตถุดิบ มีการจัดเก็บวัตถุดิบอย่างเป็นระบบ ป้องกันการเสื่อมสภาพและการปนเปื้อน 原材料存储:必须有系统地存储原材料,防止损坏和污染。
 5.  ขั้นตอนการผลิต มีการกำหนดขั้นตอนการผลิตอย่างชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 生产步骤:必须明确规定生产步骤并符合统一标准。
 6.  การควบคุมการผลิต มีระบบควบคุมกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลดข้อบกพร่องและความผิดพลาด 生产控制:必须有有效的生产过程控制系统,以减少缺陷和错误。
 7.  การตรวจคุณภาพในขบวนการผลิต มีการตรวจสอบและทดสอบคุณภาพในระหว่างขั้นตอนการผลิตอย่างสม่ำเสมอ 生产过程中的质量检查:必须定期检查和测试生产过程中的质量。
 8.  การตรวจคุณภาพก่อนการส่งมอบ ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจะต้องผ่านการตรวจสอบและทดสอบครั้งสุดท้ายก่อนจัดส่ง 交付前的质量检查:成品必须在交付前经过最终检查和测试。
 9.  การบรรจุภัณฑ์ มีระบบการบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม สามารถป้องกันความเสียหายของผลิตภัณฑ์ 包装:必须有适当的包装系统,可以防止产品损坏。
 10.  การอบรมบุคลากร มีการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 员工培训:必须持续培训和发展员工的知识和技能。
 11.  การควบคุมเครื่องมือวัดและทดสอบ มีการสอบเทียบและบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือวัดต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ 控制测量和测试设备:必须定期校准和维护各种测量和测试设备。
 12. โรงงานผลิตที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 9000 หากโรงงานได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000 จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณาอนุญาติใช้เครื่องหมาย มอก. 遵循 ISO 9000 标准的工厂:如果工厂已获得 ISO 9000 质量管理体系认证,这将有助于考虑批准使用 TIS 标志。

ดังนั้น หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ เหล่านี้จึงเป็นหัวใจสำคัญที่ มอก. ใช้ในการตรวจสอบเพื่อให้การอนุญาตใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งจะเป็นหลักประกันคุณภาพและความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค
因此,这些标准和条件是 TIS 在审核中用来批准工业产品标准的重要核心,这将为消费者提供质量和安全的保障。

ขั้นตอนการดำเนินงานขอจด มอก. สำหรับผู้ผลิตในประเทศ มีดังนี้ 对于国内生产商,申请注册并获得 TIS 的流程如下

 1.  ขออนุญาตผลิตจากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยโรงงานผลิตจะต้องได้รับอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงอุตสาหกรรมก่อน 从工业部门申请生产许可。工厂必须先获得工业部门的业务许可才能运营。
 2.  จัดเตรียมตัวอย่างเพื่อการทดสอบ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จะกำหนดห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการรับรองเพื่อทดสอบตัวอย่างผลิตภัณฑ์ 准备样品进行测试,工业产品标准局将指定获得认证的实验室进行产品样品测试。
 3.  จัดเตรียมการตรวจโรงงานครั้งแรก เจ้าหน้าที่ มอก. จะเข้าตรวจสอบสถานประกอบการ เพื่อประเมินระบบการผลิตและควบคุมคุณภาพของโรงงาน 准备首次工厂检查。 工业产品标准局的官员将进行工厂检查,以评估生产和质量控制系统。
 4.  ออกใบอนุญาตให้ทำการผลิตและใช้ตรา มอก. บนผลิตภัณฑ์ หากผ่านการประเมินทุกขั้นตอน มอก. จะออกใบอนุญาตให้ผู้ผลิตสามารถติดตราสัญลักษณ์ มอก. บนผลิตภัณฑ์ได้ 发放生产和使用标准局产品标志的许可证。如果通过了每个阶段的评估,标准局将发放许可证,使制造商能够在产品上使用标志。
 5.  ผู้ผลิตต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เช่น ค่าทดสอบ ค่าใบอนุญาตการผลิต ค่าเดินทาง ค่าตรวจโรงงานผลิตครั้งแรก และค่าตรวจติดตามผลโรงงานผลิตในปีถัดไป 制造商必须承担产生的费用,如测试费、生产许可证费、旅行费、首次工厂检查费和随后年度工厂检查费。

ค่าธรรมเนียมและรายการในการจดทะเบียนหรือขอใบอนุญาต มอก. มีดังนี้ 收费和注册或申请许可证的项目如下:

ค่าธรรมเนียมและรายการจดทะเบียน มอก.

 • ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมาย มอก. (มาตรา 16) ราคา 3,000 บาท
 • ใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์ (มาตรา 20) ราคา 3,000 บาท
 • ใบอนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์ (มาตรา 21) ราคา 3,000 บาท
 • ใบอนุญาตย้าย (มาตรา 24) ราคา 1,500 บาท
 • ใบอนุญาตโอน (มาตรา 25) ราคา 1,500 บาท
 • ใบแทนใบอนุญาต ราคา 300 บาท

收费和注册项目如下:

 • 标准局标志许可证(第16条)价格3,000泰铢
 • 产品制造许可证(第20条)价格3,000泰铢
 • 产品进口许可证(第21条)价格3,000泰铢
 • 转让许可证(第24条)价格1,500泰铢
 • 转移许可证(第25条)价格1,500泰铢
 • 代替许可证价格300泰铢

ค่าใช้จ่ายระหว่างดำเนินการในการขอจด มอก. 在申请注册或许可证的过程中的费用如下:

 1. ค่าตรวจสอบการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เป็นไปตามอัตราที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) หรือหน่วยตรวจสอบกำหนด 工业产品标准局或指定检查单位规定的产品制造检查费用
 2. ค่าตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เป็นไปตามอัตราที่ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด 工业部规定的产品检查费用

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการขอจดทะเบียนหรือขอใบอนุญาต มอก. ซึ่งรวมถึงค่าตรวจสอบ ค่าทดสอบผลิตภัณฑ์ ค่าใบอนุญาต ค่าเดินทาง และค่าตรวจติดตามประจำปีของเจ้าหน้าที่ เป็นต้น
此外,企业必须承担在注册或申请许可证过程中发生的各种费用,包括检查费、产品测试费、许可证费、旅行费以及工业部工作人员年度跟踪检查费等。

การชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นไปตามระเบียบและประกาศของ มอก. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการดำเนินงานตรวจสอบ รับรอง และกำกับดูแลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้มีคุณภาพและความปลอดภัย
支付费用和各种费用必须遵守工业产品标准局的规定和公告,其目的是用于执行检查、认证和监督工业产品标准,以确保其质量和安全。

การจดทะเบียนหรือขอใบอนุญาตเครื่องหมาย มอก. เป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ประกอบการ เนื่องจากเครื่องหมาย มอก. เป็นสัญลักษณ์รับรองมาตรฐานและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ที่จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับสินค้า
ทีมงานจาก KongthaiJeen มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการดำเนินการขอจดเครื่องหมาย มอก. สามารถให้คำแนะนำและช่วยเหลือในทุกขั้นตอนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

ทีมงานมืออาชีพของ KongThaiJeen จะช่วยจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่จำเป็น รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอจด มอก.

KongThaiJeen มีความเข้าใจในกฎระเบียบและข้อกำหนดของ มอก. เป็นอย่างดี สามารถวางแผนกลยุทธ์และดำเนินการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

การใช้บริการ KongThaiJeen จะช่วยประหยัดเวลาและแรงงาน ผู้ประกอบการสามารถมุ่งเน้นไปที่การบริหารจัดการธุรกิจหลักได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องขั้นตอนการขอจด มอก. ที่ซับซ้อน

KongThaiJeen มีทีมงานที่ได้รับการอบรมและมีประสบการณ์โดยตรงในการติดต่อประสานงานกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ทำให้การดำเนินการเป็นไปอย่างราบรื่น

ดังนั้น การใช้บริการจด เครื่องหมาย มอก. กับ KongThaiJeen จึงเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ประกอบการ ด้วยความชำนาญและประสิทธิภาพของบริการที่จะช่วยลดภาระและอำนวยความสะดวกตั้งแต่เริ่มต้นจนประสบความสำเร็จในการได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.

注册或申请许可证标志对于企业非常重要,因为标准局标志是产品标准和质量认证的象征,有助于建立信任并增加产品的市场机会。
KongThaiJeen团队在申请注册标志方面拥有丰富经验和专业知识,能够在每个步骤中提供准确和快速的建议和帮助。
KongThaiJeen的专业团队将协助准备必要的文件和证明材料,并与相关政府机构协调工作,以便顺利申请注册标志。
KongThaiJeen深知标准局的规定和要求,能够有效地制定策略并进行正确和高效的操作。
使用KongThaiJeen的服务可以节省时间和精力,企业可以将重点放在核心业务管理上,而无需担心复杂的注册标志流程。
KongThaiJeen拥有经过培训和具有直接经验的团队,能够顺利与工业产品标准局联系,使注册过程顺利进行。
因此,与KongThaiJeen合作申请注册标志是企业的明智选择,凭借其专业和高效的服务,有助于减轻负担并在获得标准局认证方面取得成功。