ขึ้นทะเบียนโรงงานผู้ส่งออก บริการรับขึ้นทะเบียน GACC

ฟอร์มติดต่อสอบถามบริการ(TH)

บริการรับขึ้นทะเบียน GACC

ใบอนุญาตนำเข้า GACC หรือชื่อเต็มคือ General Administration of Customs of China เป็นใบอนุญาตที่จำเป็นสำหรับการนำเข้าสินค้าบางประเภทเข้าไปในประเทศจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า

GACC คืออะไร? และมีความสำคัญอย่างไร GACC 是什么?为什么如此重要?

ใบอนุญาตนำเข้า GACC หรือชื่อเต็มคือ General Administration of Customs of China เป็นใบอนุญาตที่จำเป็นสำหรับการนำเข้าสินค้าบางประเภทเข้าไปในประเทศจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า 进口许可证 GACC(全国海关总署)是进口到中国某些类型商品所必需的许可证,其目的在于控制商品的质量和安全。

สินค้าที่ต้องมีใบอนุญาต GACC ได้แก่  GACC 需要许可证的商品包括

 1. อาหารและเครื่องดื่ม  食品和饮料
 2. เครื่องสำอาง  化妆品
 3. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  膳食补充品
 4. ผลิตภัณฑ์ยา  药品
 5. ลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ  健康相关产品

การมีใบอนุญาต GACC ถือเป็นขั้นตอนสำคัญสำหรับธุรกิจที่ต้องการนำเข้าสินค้าเหล่านี้เข้าไปจำหน่ายในตลาดจีน เนื่องจากหากขาดใบอนุญาตนี้อาจส่งผลให้สินค้าถูกปฏิเสธการนำเข้าหรืออาจมีบทลงโทษตามกฎหมาย 拥有 GACC 许可证对于希望在中国市场销售这些产品的业务来说是一个重要的步骤,因此缺少这个许可证,可能会导致产品被拒绝进口或可能受到法律制裁。

ระเบียบ 248 ของ GACC GACC第 248 条

ระเบียบ 248 ของ GACC (General Administration of Customs of China) ที่กำหนดให้โรงงานผู้ผลิตอาหารนำเข้าจากต่างประเทศต้องขึ้นทะเบียนกับ GACC ก่อนที่จะสามารถส่งออกอาหารเข้าไปในประเทศจีน
GACC (中华人民共和国海关总署)第 248 条,从国外进口食品的工厂必须在向GACC注册后才能将食品出口到中国。

สาระสำคัญของ “ระเบียบ 248” มีดังนี้ “第 248 条” 的重要内容包括:

 1.  โรงงานผู้ผลิตอาหารทุกแห่งที่ต้องการส่งออกอาหารไปจีน ต้องลงทะเบียนกับ GACC และได้รับการอนุมัติก่อน 每家希望将食品出口到中国的食品制造工厂都必须在GACC注册并获得批准。
 2.  ต้องยื่นเอกสารประกอบการขอขึ้นทะเบียน เช่น ใบอนุญาตโรงงาน, ระบบการจัดการคุณภาพ, แผนการผลิต เป็นต้น  必须提交注册所需的文件,例如工厂许可证、质量管理体系、生产计划等。
 3.  GACC จะตรวจสอบโรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐานของจีน ทั้งด้านสุขอนามัย ความปลอดภัยอาหาร และกฎระเบียบอื่นๆ GACC 将对工厂进行检查,确保符合中国的标准,包括卫生、食品安全和其他法规。
 4.  หากผ่านการตรวจสอบ GACC จะออกหมายเลขทะเบียนโรงงาน ซึ่งจำเป็นต้องระบุไว้บนฉลากอาหารนำเข้าจีน  通过GACC的检查后,将会颁发工厂注册编号,这个编号必须在进口食品到中国时标明在标签上。
 5.  ต้องต่ออายุทะเบียนทุก 4 ปี พร้อมรับการตรวจสอบอีกครั้ง 必须每4年续订注册,并接受再次检查。

ระเบียบ 248 นี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นมา เพื่อควบคุมคุณภาพและสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของอาหารนำเข้าสู่ตลาดจีน ผู้ประกอบการที่ไม่ปฏิบัติตามอาจถูกปฏิเสธการนำเข้าสินค้า
第 248 条 规章248自2022年1月1日起生效,旨在控制进口食品质量,增强对进口食品安全的信心。不遵守规定的企业可能会被拒绝进口商品。

การที่จะขึ้นทะเบียน GACC ได้นั้น มีปัจจัยหลายประการที่ต้องให้ความสำคัญ ดังนี้ 要注册GACC,有几个因素需要重视,包括以下几点:

 1. ความพร้อมของเอกสารประกอบการขอขึ้นทะเบียน 准备注册所需的文件
  – จะต้องจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ให้ครบถ้วนและถูกต้อง เช่น ใบอนุญาตโรงงาน, ระบบการจัดการคุณภาพ, แผนการผลิต, รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ฯลฯ 必须准备齐全且正确的文件,如工厂许可证、质量管理系统、生产计划、产品详细信息等
  – เอกสารต้องเป็นภาษาจีนหรืออังกฤษ และต้องแปลอย่างถูกต้อง 文件必须是中文或英文,并且需要准确翻译
 2. การปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อกำหนดของจีน 遵守中国的标准和规定
  – โรงงานต้องมีมาตรฐานด้านสุขอนามัย ความปลอดภัยอาหาร ตามที่ GACC กำหนด 工厂必须符合GACC规定的卫生和食品安全标准
  – ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของจีนอย่างเคร่งครัด 必须严格遵守中国的法律、法规和规定
 3. ระบบการจัดการคุณภาพที่ดี  良好的质量管理系统
  – มีระบบการควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน  具有符合标准的生产过程质量控制系统
  – มีการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลอย่างละเอียด  具有详细的检查和记录程序
  – สามารถติดตามแหล่งที่มาของวัตถุดิบได้  能够追踪原材料的来源
 4. ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการส่งออกไปยังจีน 在向中国出口方面的经验和专业知识
  – มีความรู้ความเข้าใจกฎระเบียบ ข้อกำหนด และมาตรฐานของจีนเป็นอย่างดี  对中国的法规、要求和标准有良好的了解
  – มีประสบการณ์ในการจัดเตรียมเอกสารและดำเนินการส่งออกมาก่อน  有着丰富的文件准备和出口操作经验
 5. ความร่วมมือและการสื่อสารที่ดีกับ GACC  与GACC的合作和良好沟通
  – ให้ความร่วมมือและตอบข้อซักถามอย่างครบถ้วน  积极合作并完整回答问题
  – สื่อสารด้วยความซื่อสัตย์และตรงไปตรงมา  诚实直言并直接沟通

การให้ความสำคัญกับปัจจัยเหล่านี้ จะทำให้โอกาสในการขึ้นทะเบียน GACC ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น และเปิดโอกาสให้ธุรกิจของคุณสามารถส่งออกสินค้าไปจำหน่ายในตลาดจีนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
重视这些因素将增加在GACC注册成功的机会,并为您的业务在中国市场合法出口产品打开机会。

ต้องการส่งออกสินค้าไปจำหน่ายในตลาดจีน? อย่ารอช้า!
GACC คือกุญแจสำคัญที่จะนำคุณไปสู่ความสำเร็จ
要出口产品到中国市场?不要犹豫!GACC是将您带入成功之门的关键。

Kongthaijeen คือผู้ให้บริการที่จะเป็นพาร์ทเนอร์คู่คิดคู่ทางของคุณ ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ

Kongthaijeen พร้อมให้คำปรึกษาและดำเนินการยื่นขอ GACC ให้กับธุรกิจของคุณ เรารับผิดชอบตั้งแต่การเตรียมเอกสารประกอบการขอขึ้นทะเบียน การประสานงานกับ GACC รวมถึงเข้าตรวจสอบโรงงานเพื่อให้ผ่านมาตรฐานและข้อกำหนดของ GACC อย่างครบถ้วน

Kongthaijeen 是您可信赖的合作伙伴,具备丰富的经验和专业知识。Kongthaijeen 愿意为您的业务提供咨询服务,并为您处理 GACC 申请。我们将从准备必要的文件到与 GACC 协调,确保工厂通过 GACC 的标准和要求,为您提供全方位的支持。

ด้วยบริการของ Kongthaijeen คุณจะสามารถมั่นใจได้ว่าจะประสบความสำเร็จในการขึ้นทะเบียน GACC และเปิดประตูสู่การส่งออกอาหารไปจำหน่ายในตลาดจีนที่ใหญ่และท้าทายได้อย่างราบรื่น การลงทุนกับ

Kongthaijeen คือการลงทุนที่คุ้มค่าในความสำเร็จระยะยาวของธุรกิจคุณ

通过选择 Kongthaijeen 的服务,您可以确信在与 GACC 注册方面取得成功,并顺利进入中国庞大而具有挑战性的食品出口市场。投资于 Kongthaijeen 是对您业务长期成功的有价值投资。

เลือก Kongthaijeen ผู้เชี่ยวชาญด้าน GACC เป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจของคุณ สำหรับการบุกตลาดจีนอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบ และก้าวสู่โอกาสทางธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ในตลาดผู้บริโภคจำนวนหลายพันล้านคน

选择专业的GACC 服务提供商 Kongthaijeen 作为您的商业伙伴,以确保您在符合法规的前提下成功进入中国市场,迈向一个拥有数十亿消费者的商机巨大的商业机会。