บริการขอฉลาก CIQ ฉลากจีน – CIQ
申请CIQ标签服务

ฟอร์มติดต่อสอบถามบริการ(TH)

บริการขอฉลาก CIQ

CIQ คือ Custom Immigration Quarantine เป็นฉลากสำคัญที่ต้องติดไว้บนผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่นำเข้าสู่ประเทศจีน เพื่อแสดงว่าได้ผ่านการตรวจสอบและกักกันตามมาตรฐานของหน่วยงาน CIQ ซึ่งมีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยด้านสุขอนามัย สิ่งแวดล้อม และสวัสดิภาพสัตว์ของสินค้านำเข้า

ฉลาก CIQ คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร CIQ 标签是什么,它的重要性是什么?

CIQ คือ Custom Immigration Quarantine เป็นฉลากสำคัญที่ต้องติดไว้บนผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่นำเข้าสู่ประเทศจีน เพื่อแสดงว่าได้ผ่านการตรวจสอบและกักกันตามมาตรฐานของหน่วยงาน CIQ ซึ่งมีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยด้านสุขอนามัย สิ่งแวดล้อม และสวัสดิภาพสัตว์ของสินค้านำเข้า
CIQ 是中国海关检验检疫局(Customs Immigration Quarantine)的缩写,是必须贴在进口到中国的各种产品上的重要标签,用于表明已经通过了CIQ机构的检查和隔离,符合其标准。CIQ机构负责监督进口产品的卫生安全、环境和动植物卫生状况。

การมีฉลาก CIQ บนผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องแสดงว่าสินค้านั้นๆ มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐานตามที่หน่วยงาน CIQ กำหนด ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้บริโภคชาวจีนที่ให้ความใส่ใจในด้านนี้เป็นอย่างมาก ดังนั้น การมีฉลาก CIQ จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและโอกาสทางการตลาดให้แก่สินค้านำเข้า
在产品上有CIQ标签意味着该产品具有质量、安全性,并符合CIQ机构规定的标准。对于中国消费者来说,这一点非常重要,因此具有CIQ标签对于建立产品的信任度和市场机会至关重要。

สำหรับผู้ประกอบการ CIQ ไม่ใช่เพียงแค่ฉลากบนผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่ยังเป็นขั้นตอนสำคัญทางกฎหมายและกระบวนการที่ต้องดำเนินการ โดยจะต้องยื่นขอใบรับรอง CIQ พร้อมเอกสารประกอบต่างๆ และชำระค่าธรรมเนียม เพื่อให้ผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงาน CIQ ก่อนจึงจะสามารถนำเข้าสินค้าได้
对于企业而言,CIQ 不仅仅是产品上的标签,还涉及法律上的重要步骤和程序。企业需要申请 CIQ 认证,并提交各种文件,并支付费用,以便在通过 CIQ 机构的检查后才能进口产品。

ดังนั้น CIQ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่มีผลต่อทั้งผู้บริโภคและผู้ประกอบการ การมีฉลาก CIQ บนสินค้านำเข้าจะช่วยสร้างความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัย และทำให้ผู้ประกอบการสามารถนำเข้าสินค้าสู่ตลาดจีนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อประสบความสำเร็จในการเจาะตลาดจีนที่ท้าทายนี้
因此,CIQ 对消费者和企业都是重要的。在进口产品上贴有CIQ标签将有助于建立对质量和安全性的信心,使企业能够合法地将产品引入中国市场,从而在这个具有挑战性的市场上取得成功。

การขอสลาก CIQ เป็นขั้นตอนสำคัญสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการนำเข้าสินค้าเข้าสู่ตลาดจีน โดยมีรายละเอียดดังนี้ CIQ 证书申请是进口商品进入中国市场的重要步骤,具体详情如下:

 1.  เตรียมเอกสารประกอบ 准备相关文件

  – ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 产品标准认证书
  – ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า 产品原产地证明书
  – เอกสารรายละเอียดผลิตภัณฑ์ วิธีการผลิต ฉลาก 产品详细信息、生产方法、标签等文件
  – ใบอนุญาต/ใบรับรองจากประเทศต้นทาง เช่น อย. GMP เป็นต้น 来源国家的许可证/认证,如GMP等
  – เอกสารอื่นๆ ตามที่หน่วยงาน CIQ ร้องขอ 其他CIQ要求的文件
 2.  ยื่นขอใบรับรอง CIQ 提交CIQ认证申请
  – ยื่นเอกสารประกอบต่อหน่วยงาน CIQ ในประเทศจีน 向中国CIQ机构提交相关文件
  – ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับตัวสินค้า ปริมาณนำเข้า บริษัทผู้นำเข้า-ส่งออก เป็นต้น 提供有关货物的详细信息,包括进口数量、进出口公司等
  – ชำระค่าธรรมเนียมการขอใบรับรอง CIQ ตามอัตราที่กำหนด  按规定支付CIQ认证费用
 3.  รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ CIQ 等待CIQ官员的审核
  – เจ้าหน้าที่ CIQ จะทำการตรวจสอบเอกสารและข้อมูลที่ยื่นไป CIQ官员将审核提交的文件和信息
  – อาจมีการสุ่มตรวจสอบสินค้าจริงจากโรงงานผู้ผลิต 可能会对实际产品进行工厂抽样检查
  – ตรวจสอบให้สินค้าผ่านมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยตามข้อกำหนด 确保产品符合安全和卫生标准
 4. รับใบรับรอง CIQ 收到CIQ认证书
  – หากผ่านการตรวจสอบจาก CIQ แล้ว จะได้รับใบรับรอง CIQ สำหรับรุ่นการนำเข้านั้นๆ 如果通过了CIQ的检查,则会收到相应进口产品的CIQ认证书
  – ใบรับรอง CIQ จะระบุข้อมูลสำคัญของสินค้า เช่น ชื่อ ปริมาณ เลขที่ใบรับรอง เป็นต้น CIQ认证书将包含产品的重要信息,如名称、数量、认证编号等
 5. พิมพ์ฉลาก CIQ 打印CIQ标签
  – ฉลาก CIQ จำเป็นต้องติดหรือพิมพ์ไว้บนบรรจุภัณฑ์ของสินค้า CIQ标签必须贴在或印刷在产品包装上
  – ฉลากต้องมีข้อมูลสำคัญตามที่ระบุในใบรับรอง CIQ เช่น เลขที่ใบรับรอง ฯลฯ 标签必须包含在CIQ认证书中指定的重要信息,如认证编号等

การผ่านขั้นตอนการขอสลาก CIQ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับสินค้านำเข้าจีนทุกประเภท เพื่อให้ผ่านมาตรฐานและข้อกำหนดด้านคุณภาพ ความปลอดภัย ของหน่วยงาน CIQ ก่อนที่จะสามารถวางจำหน่ายในท้องตลาดจีนได้ ผู้ประกอบการจึงต้องให้ความสำคัญและเตรียมความพร้อมในทุกขั้นตอน
通过CIQ标签流程对于所有进口到中国的产品都是必需的,以确保其符合CIQ机构在质量和安全方面的标准和要求,然后才能在中国市场上销售。企业必须在每个步骤中重视并做好准备。

ข้อดีของการขอสลาก CIQ 申请CIQ标签的优点包括:

 1. ความน่าเชื่อถือและความมั่นใจของผู้บริโภค 消费者信任和信心
  – ฉลาก CIQ เป็นหลักประกันว่าสินค้าผ่านการตรวจสอบและได้มาตรฐานตามที่หน่วยงาน CIQ กำหนด CIQ标签是保证产品经过检查并符合CIQ机构规定标准的主要证明
  – ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของสินค้าในประเทศจีน 使消费者对产品的质量和安全性充满信心,这是产品在中国市场的关键因素
 2. โอกาสทางการตลาดที่เพิ่มขึ้น 增加市场机会
  – การมีฉลาก CIQ ทำให้สินค้ามีโอกาสทางการตลาดมากขึ้นในตลาดจีน 拥有CIQ标签将增加产品在中国市场的市场机会
  – ผู้บริโภคชาวจีนให้ความสำคัญกับฉลาก CIQ และมักเลือกซื้อสินค้าที่มีฉลากรับรองนี้ 中国消费者重视CIQ标签,并倾向于购买拥有该认证的产品
 3. การปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ 遵守法规和规定
  – การขอสลาก CIQ เป็นวิธีที่ถูกต้องตามกฎหมายในการนำเข้าสินค้าสู่ตลาดจีน 申请CIQ标签是将产品合法地引入中国市场的正确方式
  – ช่วยป้องกันปัญหาการละเมิดกฎระเบียบ ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับหรือแม้แต่การสั่งห้ามนำเข้า 有助于防止违反法规的问题,这可能导致罚款甚至禁止进口
 4.  การควบคุมคุณภาพที่เข้มงวด 严格控制质量
  – ในกระบวนการขอสลาก CIQ จะมีการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าอย่างละเอียด 在申请CIQ标签的过程中,将对产品的质量和安全进行详细检查
  – ช่วยให้มั่นใจได้ว่าสินค้ามีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้จริง 确保产品质量符合规定,让人放心
 5. การเพิ่มคุณค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ 增加产品价值
  – การมีฉลาก CIQ สามารถเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์และแบรนด์ของคุณ 拥有CIQ标签可以为您的产品和品牌增加价值
  – เป็นการแสดงถึงความจริงจังและความมุ่งมั่นในการส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงให้แก่ผู้บริโภค 这表明您对提供高质量产品给消费者的真诚和承诺

ดังนั้น การมีฉลาก CIQ นับเป็นประโยชน์สำคัญทั้งในแง่ของการตลาดและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ สำหรับผู้ประกอบการที่วางแผนจะนำเข้าสินค้าสู่ตลาดจีน การขอสลาก CIQ จึงเป็นขั้นตอนสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม
因此,拥有CIQ标签对于计划将产品引入中国市场的企业来说,无论是在市场方面还是在遵守法规方面,都是一个重要的好处。申请CIQ标签是一个不应忽视的重要步骤。

บริการขอฉลาก CIQ 申请CIQ标签服务

การขอฉลาก CIQ สำหรับสินค้านำเข้าประเทศจีนนั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิด เนื่องจากมีขั้นตอนและกระบวนการที่ซับซ้อน ต้องเตรียมเอกสารประกอบการยื่นขอหลายรายการ รวมถึงต้องผ่านการตรวจสอบอย่างเข้มงวดจากหน่วยงาน CIQ 申请进口中国并获得CIQ标签并非易事,因为涉及到复杂的流程和程序。您需要准备多项申请文件,并接受CIQ机构的严格审查。

หากคุณเป็นผู้ประกอบการที่วางแผนจะนำเข้าสินค้าไปจำหน่ายยังประเทศจีน การมีทีมงานมืออาชีพจาก Kongthaijeen คอยให้คำปรึกษาและดำเนินการด้าน CIQ ให้ จะช่วยประหยัดเวลาและแรงงานได้อย่างมาก
如果您是计划将产品销售到中国的企业,那么拥有专业团队来自Kongthaijeen为您提供CIQ咨询和操作服务将大大节省您的时间和人力成本。

Kongthaijeen มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการขอใบรับรอง CIQ มาอย่างยาวนาน เราพร้อมรับผิดชอบในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การจัดเตรียมเอกสารประกอบการยื่นขอ การประสานงานกับหน่วยงาน CIQ ไปจนถึงการจัดทำฉลาก CIQ ให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ
Kongthaijeen 在申请CIQ认证方面拥有丰富的经验和专业知识。我们将全程负责,从准备申请所需文件,协调与CIQ机构的沟通,直至确保CIQ标签的准确制作符合规定。

ทีมงาน Kongthaijeen จะเป็นผู้ดูแลรายละเอียดปลีกย่อยเพื่อให้กระบวนการขอ CIQ ราบรื่น ไม่ติดขัด เนื่องจากเรามีความรู้ความเข้าใจในข้อกำหนดและมาตรฐานต่างๆ ของหน่วยงาน CIQ เป็นอย่างดี จึงสามารถเตรียมพร้อมและตอบโจทย์ได้อย่างครบถ้วน
Kongthaijeen团队将负责处理细节,确保CIQ认证过程顺利进行,因为我们对CIQ机构的各种要求和标准有很好的了解,能够充分准备并全面回应挑战。

นอกจากนี้ Kongthaijeen ยังมีความน่าเชื่อถือและได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงาน CIQ หลายแห่งทั่วประเทศจีน ด้วยผลงานการขอใบรับรอง CIQ ที่ประสบความสำเร็จมาอย่างยาวนาน
此外,Kongthaijeen 还因长期成功申请CIQ认证而受到中国各地多个CIQ机构的信任和依赖。
ดังนั้น สำหรับธุรกิจของคุณ การให้ Kongthaijeen เป็นผู้ดำเนินการด้าน CIQ จะช่วยให้คุณประหยัดเวลาและแรงงาน ลดปัญหาอุปสรรคต่างๆ และสามารถนำเข้าสินค้าสู่ประเทศจีนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีประสิทธิภาพสูงสุด เลือก Kongthaijeen ผู้เชี่ยวชาญด้าน CIQ เพื่อความสำเร็จในการเจาะตลาดจีนของคุณ
因此,对于您的业务,让Kongthaijeen负责CIQ事务将有助于节省时间和人力成本,减少各种障碍,并确保按照法律要求正确高效地将产品引入中国市场。选择专业的CIQ专家Kongthaijeen,助您成功进入中国市场。